Erkek Sünnetine "Eşdeğer" Kadın SünnetiThe 'equivalent' female circumcision to male circumcision is clitoral hood and/or labia minora removal.

Erkek sünneti için 'eşdeğer' kadın sünneti klitoral başlık ve/veya labia minora çıkarılmasıdır.

The clitoral hood and labia minora in females has the same embryonic origin as the foreskin in males. Only after a specific stage in the development of the embryo do they take their distinctive forms. In females, the clitoral hood protects the clitoris, in males the foreskin protects the glans.

Kadınlardaki klitoral başlık ve labia minora, erkeklerde sünnet derisi ile aynı embriyonik kökene sahiptir. Sadece embriyonun gelişiminde belirli bir aşamadan sonra ayırt edici formlarını alırlar. Kadınlarda, klitoral başlık klitorisi korur, erkeklerde sünnet derisi glansı korur.

Circumcised boys and men suffer from continuous irritation and discomfort from abrasion of their glans against clothing throughout their entire lives. The brain continuously tries to suppress these feelings.

Sünnetli oğlanlar ve erkekler, tüm yaşamları boyunca glanslarının giysilere karşı aşınmasından sürekli tahriş ve rahatsızlık duyarlar. Beyin sürekli olarak bu duyguları bastırmaya çalışır.

http://www.quranicpath.com/misconceptions/circumcision.html